All posts tagged Ryukyu kobujutsu

Sai vs bo

Nunchaku breaking demo

Tinbei vs bo

Tonfa temashiwari

Nunchaku bunkai

old sai1 e1398507316631 1

Kobudo – more about traditional weapons of Okinawa

Read more…