All posts tagged Ryukyu kobujutsu

Nunchaku breaking demo

Tinbei vs bo

Sai vs bo

Tonfa temashiwari

Nunchaku bunkai

Kobudo – more about traditional weapons of Okinawa

Read more…