All posts tagged Ryukyu kobujutsu

Sai protiv boa

Nunchaku breaking demo

Tinbei protiv boa

Tonfa temashiwari

Nunčaku bunkai