Nunchaku kata

Nunchaku breaking demo

Nunčaku bunkai